• THỨ HẠNG ¹

  • 1.299.864.826,4 đ
   ROI: 16.359%
  • Giải thưởng:
   1.032.650 đ
  • THỨ HẠNG ²

   • 591.815.333,4 đ
    ROI: 8.674%
   • Giải thưởng:
    619.590 đ
  • THỨ HẠNG ³

   • 58.937.586,2 đ
    ROI: 3.224%
   • Giải thưởng:
    413.060 đ
 • 04
  duynguyen2621.191.145 đROI: 5.429%
  05
  jimmynguyen19823.192.279,2 đROI: 0.363%